Общи условия за покупко-продажба на стоки и/или услуги през уебсайт за електронна търговия www.pbgmag.bg

 1. Предмет

1.1. Настоящите Общи условия регулират отношенията между “Пи Би Джи Маг” ЕООД /наричан по-долу за краткост “Продавач”/ и клиентите на Електронния магазин www.pbgmag.bg , наричан по-долу “Електронен магазин”.

1.2. Електронният магазин www.pbgmag.bg e платформа, чрез която клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите Стоки и/или да сключват договори за предлаганите чрез платформата Услуги.

1.3. Общите условия са обвързващи за всички лица, които посещават и/или ползват Сайта, купуват Стоки и/или Услуги през Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес  www.pbgmag.bg. Всяко използване на Сайта и/или Електронния магазин означава, че лицето се е запознал внимателно с Общите условия и се е съгласило да ги спазва безусловно. При наличие на противоречие между уговорки в отделен договор и уговорки в Общите условия, предимство има договорът.

1.4. Продавачът има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само да отразява начина, по който Сайта функционира, да променя Стоките/Услугите, техните параметри и характеристики, всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.

1.5. При извършване на промени в Общите условия Продавачът информира клиентите, като публикува на видно място в Електронния магазин текста на изменените Общи условия или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия.

Клиентите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Клиентски профил и да преустановят използването на Сайта/Електронния магазин.

 

 1. Данни за търговеца

Търговско наименование /фирма/ : “Пи Би Джи Маг” ЕООД

Единен идентификационен код в търговския регистър /ЕИК/: 206446164

Седалище и адрес на управление на стопанската дейност: гр. София, п. к. 1712, жк “Младост-3”, бл. 364, вх. 6, ет. 12, ап. 71

Телефон за контакт: 0896 824 966

Адрес на електронна поща (имейл): pbgmagbg@gmail.com

Уебсайт: www.pbgmag.bg

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Адрес на електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,
Уеб сайт: www.kzp.bg

Телефон /гореща линия/: 0700 111 22

Телефонните разходи, които Клиентът прави, обаждайки се на телефоните за контакт на Продавача +359896824966, са за негова сметка на цената на един градски разговор за цялата страна без допълнително оскъпяване съобразно актуалната тарифа на БТК – за абонати на БТК или на цена съобразно тарифния план на мобилния оператор на Клиента.

 1. Дефиниции (изм. и доп. на дата 29.12.2021 г.)

„Уебсайт” (“Сайт”означава домейн (интернет адрес) www.pbgmag.bg и неговите поддомейни;

„Продавач” означава “Пи Би Джи Маг” ЕООД или друго трето лице – търговец, което предлага Стоки или Услуги през Електронния магазин и има сключен договор с “Пи Би Джи Маг” ЕООД във връзка с това;

“Клиент” (“Купувач”) означава всяко физическо лице, навършило 18 години,  юридическо лице или друго правно образувание, което ползва Сайта и/или Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само, като ги разглежда, прави Поръчки, купува, плаща Стоки или Услуги и извършва всякакви други действия свързани с това;

„Договор” означава договор от разстояние, сключен между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или за предоставяне на Услуги през Електронния магазин, неразделна част от който договор са настоящите Общи условия;

„Поръчка” означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента през Сайта, чрез който Клиентът заявява на Продавача желанието си за покупка на определени от него Стоки или Услуги от Електронния магазин, заедно с избрания начин за плащане, доставка и получаване на Стоките;

Клиентски Профил” или „Профил” означава раздел от Сайта, формиран от електронен адрес (имейл) и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта, както и история на някои от действията му в Електронния магазин;

„Стока/и” (изм. и доп. на дата 29.12.2021 г.) означава стоките, предлагани за продажба от Продавача посредством Електронния магазин

и не представляват стока/стоки, съдържащи цифрово съдържание или цифрова услуга, нито са взаимосвързани с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции;

„Услуга/и“ означава услуги, които Продавачът може да предлага посредством Електронния магазин;

„Цена на Стока/Услуга” означава цената за бройка или за определено количество Стоки или за Услуга, посочена в български лева, включваща всички изисквани по закон данъци и такси. В Цената на Стоката не се включват разходите за доставка;

„Общи условия” означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени на Сайта.

 1. Информация, публикувана на уебсайта на Продавача

4.1. Продавачът публикува в Електронния магазин изображение на всяка Стока, описание на основните й характеристики съгласно предоставената от производителя информация, продажна цена, тарифа за стойността на куриерските и/или транспортни разходи, невключени в цената на Стоките, информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора,  период, за който направеното предложение и цена остават в сила, информация за правата на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, за отказ от договора и за рекламация и всяка друга информация, която Продавачът е длъжен да предостави на Клиента преди покупката на Стоката и/или предоставянето на Услугата съгласно закона.

4.2. Продавачът не носи отговорност за невярна и/или непълна информация, предоставена от производителя, за характеристиките на Стоката.

Всички изображения, поместени на Сайта, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока или Услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Електронния магазин (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации и др.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или търговската й опаковка, или да създават погрешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

В информацията, представена на Сайта, са възможни печатни грешки, разлики в цветовото представяне на Стоките, както и промени на техния дизайн. Продавачът си запазва правото по всяко време да коригира сгрешени технически и други параметри на стоки.

4.3. Продавачът може да публикува на Сайта рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Сайта за определен период от време.

Продавачът има право да поставя на Сайта и в Клиентския Профил електронни препратки към други Интернет страници и ресурси, както и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Продавача. 

 1. Регистрация

5.1. Посещението и разглеждането на Уебсайта на Продавача не изисква регистрация от клиентите. Поръчката на Стоки и сключването на Договор между Продавача и Клиента чрез Електронния магазин могат да се извършват с или без регистрация на Клиентски Профил – по желание на Клиента. Клиентът може да създаде профил при първа Поръчка, а може да направи Поръчка и без да има регистрация.

5.2. Регистрацията на Клиентски Профил се счита за извършена при изпълнение на следните условия:

а/ попълване от Клиента по електронен път на заявление за регистрация със съдържание, достъпно в реално време в Интернет страницата на www.pbgmag.bg.

Клиентът предоставя данни относно самоличността си като: собствено име, фамилия, адрес за контакт, телефонен номер за връзка и други. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При регистрацията си в Сайта Клиентът посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Клиентския Профил;

б/ отбелязване с отметка в полето “Съгласен съм с Общите условия”, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което отново декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.

5.3. Попълването на заявления и други електронни форми в Сайта, подаването и потвърждението на Поръчки, включително сключването на договор за продажба на стоки и договор за услуги чрез Електронния магазин, се извършва на български език.

5.4. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на заявлението за регистрация в Сайта, както и при извършването на Поръчки. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Клиентът се задължава незабавно да актуализира съответните данни в своя Клиентски Профил.

5.5.  В случай че Клиентът предостави неверни или непълни данни или не актуализира незабавно предоставените данни, Продавачът има право да изтрие съответната информация, да му откаже по-нататъшен достъп до Електронния магазин и/или да заличи изцяло Клиентския Профил.

5.6. След извършване на регистрацията на Клиентски Профил Клиентът може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки чрез Електронния магазин: потребителско име и парола, които се определят от Клиента при попълване на заявлението за регистрация в Сайта.

5.7. Със създаването на Профил, Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци със Стоки, от които се интересува. Тези списъци  не могат да бъдат публични, а могат да са само лични, тъй като се използват “бисквитки”, за да ги помнят. Клиентът може да споделя само отделни артикули, а не цели списъци със стоки.

5.8. Клиентът е длъжен да пази в тайна своето потребителско име и парола. Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Продавача, в случай че паролата и/или потребителското име са забравени, откраднати или по друг начин станали достояние на трето неоторизирано лице. Продавачът ще счита за редовна всяка направена чрез Електронния магазин Поръчка, ако са използвани потребителското име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от титуляра на потребителското име и парола,  или от лице, различно от титуляра, или от друго неоправомощено от титуляра лице. Продавачът не носи отговорност за вреди, настъпили от неоторизирано ползване на потребителското име и парола на Клиента от трети недобросъвестни лица. 

 1. Поръчки. Сключване на договор

6.1. Клиентът може да прави Поръчки през Електронния магазин чрез попълване на електронна форма за Поръчка в Сайта.

Поръчки по електронен път могат да бъдат правени 24 часа в денонощието чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги във виртуална количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта.

До потвърждаване на Поръчката Клиентът може да преглежда и променя поръчваните Стоки и/или Услуги, количества, начин на плащане и др.

За да финализира една Поръчка, Клиентът трябва да я потвърди, като следва указаните стъпки в Сайта.

Добавянето на Стока и/или Услуга във виртуалната количка, без Поръчката да бъде потвърдена, не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

6.2. С извършване на Поръчка Купувачът разрешава на Продавача да се свърже с него на посочените в нея данни за контакт, когато това се налага във връзка с направената Поръчка или сключения Договор.

6.3. Продавачът регистрира направената Поръчка в системата си и изпраща уведомление до Клиента за това по електронен път (чрез имейл) или по телефона. Уведомлението за регистрация е с информативен характер и няма значението на приемане /потвърждаване на Поръчката или поемане на ангажимент за изпълнението й от Продавача.

Продавачът продава всички Стоки, включително тези в промоция/намаление, до изчерпване на количествата. С оглед на това Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, както и поради изчерпване на складовата наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Купувача чрез имейл или  по телефона.

6.4.  Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен от момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, на потвърждение, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че Купувачът допълнително ще бъде информиран от куриер за точната дата на доставка.

6.5. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или неточно, или забавено изпълнение на Поръчка в случаите, в които Клиентът е посочил неверни, непълни, неточни или неактуални лични данни или друга информация, необходима за изпълнение на Поръчката, включително, но не само, когато е посочил непълно, неточно име, непълен, неточен или неверен адрес или телефон за контакт.

6.6.  Клиентът се задължава:

а/ да не подава фиктивни или невалидни поръчки, или друга невярна информация;

б/ да не осъществява достъп до Електронния магазин с чужди права и пароли;

в/ да не се намесва в правилното функциониране на системата, включително, но не само: да не осъществява достъп извън този, който му е предоставен от Продавача;

да не осуетява процедурата по идентификация на други Клиенти, и да не създава пречки други Клиенти да имат достъп и да ползват Уебсайта и Електронния магазин;

г/ да не извършва злоумишлени действия, като под “злоумишлени действия” се разбират: действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, и каквито и да е действия или бездействия, които причиняват вреда или биха могли да причинят вреда на Продавача, други Клиенти на Продавача или трети лица и/или които могат да се квалифицират като административно нарушение или престъпление по българското законодателство или друго приложимо право.

 1. Право на отказ на потребител от договор за покупко-продажба от разстояние

7.1. Клиент, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за  защита на потребителите (ЗЗП) (потребител), има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на  разходите, посочени в т. 7.4 от Общите условия, в 14-дневен срок, считано от:

а) датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, когато Стоките се доставят еднократно, или:

б) датата на приемане на последната Стока от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, когато потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно; или

в) датата на приемане на последната партида или част от нея от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при доставка на Стока, която се състои от множество партиди или части; или

г) датата на приемане на първата Стока от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договори за редовна доставка на Стоки, която се извършва през определен период от време;

 д) датата на сключване на договора – при договор за услуги.

7.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът може да уведоми Продавача за своетo решение, че се отказва от договора и връща стоката, по един от следните начини:

а) попълни и изпрати по електронен път чрез Интернет страницата на Продавача стандартния формуляр за отказ ТУК, или

б) уведоми Продавача за отказа си на посочения в Сайта телефон за контакт 0896824966 или на следния електронен адрес: pbgmagbg@gmail.com, като  освен своето име, адрес, телефон за връзка, посочи номер на поръчка,  номер на фактура (ако има издадена такава), или

в) чрез друго недвусмислено заявление за отказ от договора.

7.3. Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора за продажба от разстояние и Продавачът не е предложил да прибере Стоките сам, Клиентът трябва да изпрати или предаде Стоките обратно на Продавача или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде Стоките обратно на Продавача преди изтичането на 14-дневния срок.

Всички разходи за връщането на Стоките  (преки транспортни и други) са за сметка на Клиента. Продавачът може да откаже да приеме върната стока, ако транспортните и други разходи за нейното връщане не са заплатени от Клиента.

Рискът от случайно погиване или повреждане на Стоката до момента на връщането й от Клиента на Продавача се носи от Клиента.

7.4. Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, Продавачът възстановява заплатената от Клиента цена и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора съгласно т. 7.2. Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.

Продавачът възстановява сумата, без това да е свързано с допълнителни разходи за Клиента, по един от следните начини, в зависимост от избора на Клиента:

а/ с банков превод по посочена от Клиента банкова сметка, или

б/ с пощенски паричен превод, или

в/ с наложен платеж.

Когато Клиентът упражни правото си на отказ и когато Продавачът не е предложил да прибере Стоките сам, той може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи Стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития се е случило по-рано.

7.5. Клиентът може да върне стока по реда на т. 7, при условие че Стоката отговаря на следните изисквания: Стоката  е с ненарушена цялост, ненакърнен търговски вид и с етикети; Стоката не е била използвана (не е носена, прана, гладена или скъсана), чиста, без странични миризми като цигарен дим, парфюми, кремове; Стоката е придружена от съпътстващите я документи и аксесоари, с които е била доставена на Клиента; когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел Стока, опаковката само на един продукт да е била разпечатана, като останалите са запечатани.

7.6. Клиентът връща Стоката с куриерска фирма ЕКОНТ на следния адрес: Офис  –  София Младост, ж.к „ Младост“ 3, бл. 387А, комплекс “Гардения”.

Възможно е връщане на Стока от Клиента и с друга куриерска фирма, след като Продавачът и Клиентът допълнително са се уговорили на какъв адрес може да стане това.

Продавачът няма да приема връщането на Стоки лично от Клиенти на посочения адрес или на адреса на управление на Продавача.

Клиентът е длъжен да върне Стоката в подходяща опаковка, за да осигури запазване на Стоката по време на транспорта. В случай че Стоката е била повредена при транспортирането поради неподходяща опаковка, тя ще бъде върната на Клиента за негова сметка.

Пратката, с която се връща Стоката, трябва да съдържа: посочване на номер на Поръчка, фактура (ако има издадена такава), формуляр за отказ и всички други документи, придружавали Стоката при доставката й.

7.7. Клиентът няма право на отказ от договори за покупка на следните Стоки: бельо (бикини, боксерки), бански костюми, чорапени изделия, клинове и други Стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на потребителите. Посочените Стоки не подлежат на връщане.

7.8. Клиентът няма право на отказ от договори, влизащи в обхвата на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

 1. Цени. Условия и начини на плащане. Фактуриране

8.1. Всички цени на Стоките и/или Услугите в Електронния магазин са крайни, обявени са в български лева, и с включени всички изисквани по закон данъци и такси. Посочените цени не включват разходите за доставка на Стоките.

8.2. При Поръчка и доставка на Стоки и плащания от Клиенти-физически лица, Продавачът  издава документ, удостоверяващ продажбата. За Клиенти-юридически лица Продавачът  издава фактура.

8.3. Купувачът заплаща цената на Стоките и/или Услугите при доставка на Стоките/Услугите на посочения адрес за доставка в Поръчката и предаването на Стоката от куриера/превозвача на Купувача.

8.4. Плащанията на цената ще се извършват чрез наложен платеж от куриера – лицензиран пощенски оператор, по банков път. За направеното от Клиента плащане куриерът ще издава касов бон  на стойността на заплатената сума.

 1. Доставка на стока. Срок на доставка

9.1. Доставки на Стоки се извършват с куриер на територията на Република България до адрес, посочен от Клиента, или в офис на куриерската фирма в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи точен адрес.

9.2. Разходите за транспорт, свързани с доставката на Стоката, не са включени в посочената в Сайта цена на Стоката. Освен ако не бъде уговорено друго, разходите за транспорт се заплащат допълнително от Клиента в момента на доставката на Стоката на куриера/превозвача, извършващ доставката. Цената на доставката се изчислява при изпълнение на Поръчката съобразно тарифата на куриера/превозвача, извършващ доставката, и се потвърждава от Клиента заедно със завършване на Поръчката. С потвърждаване на Поръчката Клиентът се задължава да заплати и разходите за транспорт, свързани с доставката.

9.3. (изм. и доп. на дата 29.12.2021 г.) Срокът за доставка на Стоки, поръчани чрез Електронния магазин, е от един до три работни дни считано от датата на сключване на договора. Срокът за доставка може да бъде удължен до 30 /тридесет/ дни от сключването на договора в зависимост от броя поръчки и наличности при производителя и/или дистрибутора на стоките.

Сроковете за доставка са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от броя поръчки и наличности при производителя и/или дистрибутора на стоките, наличието на официални и/или почивни дни, за което Клиентът дава съгласието си при завършване на Поръчката, след натискане на бутона „Завършване на поръчката”. При всички положения Продавачът не носи отговорност за забава, в случай че забавянето е по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката, поради непреодолима сила и/или поради други независещи от Продавача обстоятелства.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Клиентът ще бъде уведомен за това и ще  бъде информиран за нова дата на доставката.

(доп. на дата 29.12.2021 г.) В случай че Продавачът не достави и предаде Стоката в този допълнително определен срок, Клиентът – потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да развали договора и да получи обратно платените по договора суми.

9.4. Стоката се доставя на посочения адрес за доставка  в подходяща опаковка и заедно с придружаващите я документи. Собствеността на Стоката се прехвърля от Продавача на Купувача с предаването й на Купувача или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на Стоката от името на Купувача, и при условие, че е надлежно платена. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача или третото лице върху транспортния документ, предоставен от куриера или превозвача.

9.5. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на Стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави поръчаната Стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи Стоката и след изтичането на срока за доставка, като в този случай Клиентът поема всички разходи за доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка считано от потвърждението по предходното изречение.

 1. Гаранции. Рекламации

10.1. Стоките от Електронния магазин, за които това се изисква от действащото законодателство, се предлагат за продажба с гаранция от производителя съгласно закона и търговските политики на производителите. Без гаранция се предлагат за продажба категориите Стоки, които поради естеството си не могат да имат такава.

10.2. Гаранционните карти, съдържащи гаранциите от производителя на Стоките, са в електронен формат и са общодостъпни за клиентите чрез Уебсайта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане на траен носител. Гаранция на хартиен носител се предоставя само ако има такава, издадена от производителя.

10.3. (изм. и доп. на дата 29.12.2021 г.) За Клиентите, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, законът предвижда и законови гаранции за безопасност и за съответствие на стоките с договора за продажба.

10.4. (изм. и доп. на дата 29.12.2021 г.) Клиентът може да направи рекламация на закупени чрез Електронния магазин Стоки съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция, ако такава е предоставена за стоката, а за Клиент – потребител по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки се прилагат разпоредбите на този закон. Клиентът – потребител по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки има право да предяви рекламация за стоката независимо дали има предоставена търговска гаранция.

Приемането на рекламации се извършва с електронна поща на електронен адрес pbgmagbg@gmail.com. При рекламация Клиентът посочва номера на Поръчката и номер на фактурата за покупка на стоката (ако такава е издадена).

Формуляр за рекламации може да изтеглите ТУК!

В допълнение към възможността за подаване на рекламация по електронна поща, Клиентът – потребител по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки има право по свой избор да предяви рекламацията на Интернет сайта на Продавача – www.pbgmag.bg, чрез който е поръчана Стоката, или чрез изпращане по пощата до адреса на управление на Продавача, посочен в Общите условия.

10.5. (изм. и доп. на дата 29.12.2021 г.) Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договореното, когато след доставката са открити несъответствия на Стоката с договора за продажба. При предявяване на рекламацията на Стока Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС), може да иска поправяне на Стоката  или замяната й с нова Стока. В случай че поисканото поправяне или замяна на Стоката са отказани или не са извършени от Продавача в едномесечен срок от рекламацията, или в другите предвидени в чл. 33, ал. 4 от ЗПЦСЦУПС случаи той може да иска пропорционално намаляване на цената или да развали договора, като върне вещта, и иска възстановяване на заплатената сума. Клиентът не може да претендира намаляване на цената или възстановяване на заплатената сума, когато Продавачът се съгласи да бъде извършена замяна на Стоката с нова или да се поправи Стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

В случай на разваляне на договора Клиентът – потребител по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, упражнява правото си да развали договора в сроковете, при условията и по реда на чл. 36 и чл. 37 от този закон.

10.6. (изм. и доп. на дата 29.12.2021 г.) При предявяване на рекламация за Услуга Клиентът може да претендира за извършване на Услугата в съответствие с договора, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума. Предявяването на рекламацията за Услуга може да бъде извършено по начините, посочени в т. 10.4 от Общите условия.

Продавачът носи отговорност за  липса на съответствие на Услугата, която съществува при предоставянето й, ако тази липса на съответствие се прояви в срок до две години след предоставянето на услугата, но в срок не по-късно от 14 дни от установяването на липсата на съответствие с договора.

10.7. (изм. и доп. на дата 29.12.2021 г.) При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага фактура (ако има издадена такава) или друг документ, установяващ плащането и всички други документи, на които се основава претенцията, като например протокол, установяващ несъответствието на стоката или услугата с договореното.

Рекламация за повредена по време на транспорта Стока се разглежда само въз основа на протокол за рекламация, съставен и подписан от служител на куриерската фирма.

10.8. При упражняване на правото си на рекламация, в случай че Клиентът иска да замени Стоката с друга, той трябва да посочи желаната от него Стока във Формуляра за рекламация. В случай че посочената Стока е по-скъпа от тази, която се връща, Продавачът приспада първоначално заплатената от Клиента цена и уведомява Клиента за размера на сумата за доплащане.

10.9. Подлежаща на рекламация Стока може да бъде върната, съответно заменена с друга, ако отговаря на изискванията по т. 7.5. от Общите условия. Не подлежат на връщане и замяна посочените в т. 7.7 от Общите условия Стоки.

10.10. При рекламация и връщане на Стока, която не съответства на договореното, транспортните разходи за връщане на Стоката са за сметка на Продавача.

При замяна на Стоки, освен ако замяната е по вина на Продавача, транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на Клиента.

Клиентът връща Стоката с куриерска фирма ЕКОНТ  на адрес:  Офис –  София  Младост, ж.к „ Младост“ 3, бл. 387А, комплекс “Гардения”.

Възможно е връщане на стока от Клиента и с друга куриерска фирма, след като Продавачът и Клиентът допълнително са се уговорили на какъв адрес може да стане това.

Продавачът не приема лично върнати Стоки от Клиенти на посочения адрес или на адреса на управление на Продавача. Приемат се Стоки само и единствено изпратени с куриер.

Клиентът е длъжен да върне Стоката в подходяща опаковка, за да осигури запазване на Стоката по време на транспорта. В случай че Стоката е била повредена при транспортирането поради неподходяща опаковка, тя ще бъде върната на Клиента за негова сметка.

Пратката, с която се връща Стоката, трябва да съдържа: формуляр за рекламация, посочване на номер на Поръчка, фактура (ако има издадена такава), и всички други документи, придружавали Стоката при доставката й. Стоката трябва да бъде върната заедно с аксесоарите, с които е била доставена на Клиента.

След приемане на върнатата Стока Продавачът информира Клиента на посочения адрес на електронна поща за пристигането на пратката. 

 1. Непреодолима сила

11.1. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, епидемия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

11.2. Ако непреодолимата сила продължи повече от 30 /тридесет/ дни, всяка от страните има право да прекрати сключения Договор, като отправи писмено уведомление до другата страна с незабавен ефект.

 1. Лични данни

12.1.  “Пи Би Джи Маг” ЕООД (Продавачът) е администратор на лични данни и администрира и обработва личните данни, предоставени от клиентите, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и  Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.

12.2. Продавачът администрира и обработва лични данни при наличие на някое от следните основания:

а/ обработването е необходимо  във връзка със сключването на договор чрез Електронния магазин и/или за изпълнение на задълженията от Продавача по сключен договор за продажба или договор за услуги чрез Електронния магазин,

б/ обработването се извършва въз основа на изрично 
съгласие на Клиента в качеството му на субект на данни;

в/ обработването е необходимо за спазване на законово задължение на администратора на данни;

г/ обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора на данни или на трета страна;

д/ на други предвидени в чл. 6, пар. 1 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 основания.

12.3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изрично се съгласява Продавачът да събира, обработва, използва и съхранява информация, отнасяща се до Клиента, във връзка с регистрацията и ползването на услугите на Електронния магазин. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва: собствено име, фамилия, адрес, eлектронен адрес, телефон за контакт, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията си в Електронния магазин и при получаването и/или използването на стоки и услуги чрез Електронния магазин.

12.4. С попълване и подаване/зареждане на електронната форма за регистрация от Клиента за ползване на услугите на Електронния магазин, или с подаване на Поръчка и попълване на необходимите данни за изпълнение на Поръчката, се приема, че Клиентът е предоставил доброволно информацията за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, че е запознат с информацията, предоставена от Продавача съгласно  чл. 13 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите и по начините, посочени  в Общите условия и Политиката за поверителност на Продавача.

12.5. Клиентът предоставя личните си данни доброволно. Клиентът може да поиска по всяко време достъп до и коригиране и/или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация и лични данни от Електронния магазин.

12.6. Клиентът в качеството си на субект на данни има следните права: право на     информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение срещу обработване на личните му данни, право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, в случай че обработването на данните е въз основа на дадено съгласие. При нарушаване на правата му по Общия регламент за защита на данните (ЕС)   2016/679  и по ЗЗЛД Клиентът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни в сроковете, при условията и по реда, предвидени в закона – Комисия за защита на личните данни с адрес гр. София, п.к. 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

12.7. Допълнителна информация за категориите лични данни, които се обработват, цели, основания за обработването им, категории получатели на данните, организационни и технически мерки за защита на данните, срок за съхранение на данните, права на Клиентите като субекти на данните и условия и ред за упражняването им се съдържат в Политиката за поверителност на Продавача, която се намира на уебсайта  www.pbgmag.bg.

 1. Права на интелектуална собственост

13.1. Електронният магазин www.pbgmag.bg е собственост на “Пи Би Джи Маг” ЕООД, с ЕИК 206446164, със седалище и адрес на управление на стопанската дейност: гр. София, п. к. 1712, жк “Младост-3”, бл. 364, вх. 6, ет. 12, ап. 71, адрес на електронна поща www.pbgmagbg@gmail.com и телефон за контакт 0896824966, с управител Петя Бориславова Георгиева.

13.2. Всички права на интелектуална собственост върху всички информационни  ресурси, софтуеър, бази данни, материали, снимки, изображения, лого и други подобни, публикувани на Уебсайта www.pbgmag.bg, са собственост на “Пи Би Джи Маг” ЕООД или на лица – носители на тези права, предоставили правото на ползване на “Пи Би Джи Маг” ЕООД, и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Всяко използване на Сайта или неговото съдържание, включително, но не само копиране, съхраняване, предаване, разпространение и/или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание, публикувано на Уебсайта www.pbgmag.bg,  освен в незначителен обем за лично, нетърговско ползване от Клиента, е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

13.3. Имената на стоки или дружества, упоменати в съдържанието на Сайта и Електронния магазин, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на Клиентите до и ползването на услугите на Електронния магазин по никакъв начин не следва да се възприема от Клиентите като получаване на лиценз или право на ползване на която и да е търговска марка или търговско име. 

 1. Други

14.1. Клиентът има право по всяко време по своя собствена преценка да дезактивира своя Профил в Сайта.

14.2. Продавачът има право незабавно и без предизвестие да откаже по-нататъшен достъп на Клиента до неговия Профил и до Електронния магазин, и да заличи изцяло Клиентски Профил,  в случай че:

а/ Клиентът не изпълнява задълженията си по договора за продажба и/или Общите условия, или

б/ Продавачът има съмнения за злоупотреба и/или недобросъвестно поведение от страна на Клиента, или

в/ Клиентът ползва Електронния магазин и Сайта не по предназначение, или

г/ Клиентът наруши разпоредби на българското законодателство или друго приложимо право,

д/ в други предвидени в настоящите Общи условия случаи.

В посочените по-горе случаи Продавачът има право и на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, пряка и непосредствена последица от виновното поведение на Клиента.

14.3. Освен в случаите по т. 14.2, Продавачът има право да анулира и заличи изцяло Клиентски Профил, в случай че:

а/ възникнат форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини;

б/ Продавачът прекрати поддържането на Уебсайта.

14.4. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон на Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

14.5. Клиентът е уведомен, че Сайтът използва бисквитки (cookies) и е съгласен с Политиката на  “Пи Би Джи Маг” ЕООД за използването на „бисквитки” или други подобни инструменти с цел подобряване на функционалността на Сайта.

14.6. Продавачът може да изпраща чрез електронна поща или SMS или по всякакъв електронен път непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предостави информация за промоции и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания във връзка със Стоките и Услугите, предлагани чрез Електронния магазин, да провежда анкети и други.

В случай че Клиентът не желае да получава такива съобщения, може да се откаже във всеки един момент и да уведоми Продавача, като го информира на указания адрес на електронна поща на Продавача или следва стъпките за отписване от получаване на търговски съобщения.

14.7. Продавачът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не носи отговорност за нейната изчерпателност и достоверност, както и за съдържание, качено от ползватели на Сайта.

14.8. Продавачът има право по всяко време да променя съдържанието на Сайта и Електронния магазин и временно да преустановява или прекратява достъпа до тях без предварително уведомяване на Клиентите за това.

14.9. Продавачът има право по всяко време да променя техническите изисквания за достъп до Електронния магазин в случаи на нововъведения, промени в законодателството или от съображния за сигурност.

14.10. Продавачът има право по своя преценка да възлага на подизпълнители изпълнението на всички или част от задълженията си по договори от разстояние, сключени чрез Електронен магазин, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това.

14.11. Продавачът не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от Клиентите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Електронния магазин или свързаните и предоставяни чрез Електронния магазин Стоки и Услуги. Продавачът не носи отговорност, в случай че Клиентът няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина, включително, но не само: непреодолима сила или друго събитие извън неговия контрол като например технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

14.12. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или неточно, или забавено изпълнение на Поръчка, в това число необработване или забавено, или неточно обработване на Поръчка,  поради технически повреди, липса на Интернет връзка, смущения в линиите, по вина на куриера/превозвача и/или други събития извън неговия контрол.

14.13. Сайтът може да съдържа връзки към  други сайтове, които са собственост или се оперират от трети лица, включително към сайтове, имащи отношение към предлаганите Стоки и Услуги. Продавачът не упражнява контрол върху съдържанието на тези сайтове и не носи отговорност за безопасността и политиката за поверителност на уебсайтове, които не администрира, и за информацията, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към интернет страници на трети лица в Сайта и Електронния магазин по никакъв начин не означава, че Продавачът одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях стоки и услуги. Клиентите се възползват от препратките на Сайта и Електронния магазин към интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

14.14. Клиентът е длъжен да обезщети Продавача и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, в т. ч. всякакви разходи – съдебни разноски, платени адвокатски възнаграждения и др. под., настъпили вследствие на предявени искове и претенции и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, информация, материали и ресурси, които Клиентът е ползвал, разположил на сървъра на Сайта, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица и/или направил достъпни чрез Сайта в нарушение на настоящите Общи условия, на закона, на добрите нрави и Интернет етиката.

 1. Приложимо право и решаване на спорове

15.1. За неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

15.2. Всички спорове между страните, породени от или отнасящи се до договор за продажба на Стоки или предоставяне на Услуги чрез Електронния магазин  www.pbgmag.bg се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

15.3. При възникване на спор между Продавача и Клиент, имащ качеството на     потребител по Закона за защита на потребителите, потребителят може да отнесе спора за решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите – https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya или да подаде жалба за онлайн решаване на спорове през Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / . Към настоящия момент Продавачът не е поел ангажимент да участва, нито има задължението да използва органи за алтернативно решаване на спорове, включително комисията, посочена в предходното изречение. 

Настоящите Общи условия са приети на 28.04.2021 и влизат в сила на 28.04.2021.

Общите условия са изменени и допълнени на 29.12.2021 г. и влизат в сила от 01.01.2022 г.